Svara zuduma kontrolsaraksts pdf

Tas ir gandrīz tāds pats Photoshop, tikai tas nodrošina šīs vietnes pakalpojumus tiešsaistē. Faktors ir tāds, ka diabēta gadījumā asinīs ir iekļauts dažāds cukurs, kas mikrokristālisko.

Drošības norādījumi 4. Simbolu izskaidrojums 4 Piegādes komplekts 5 3 Iekārtas dati 3.

svara zuduma kontrolsaraksts pdf

Paredzētais lietojumi 3. EK atbilstības deklarācija 3. Tehniskie dati 7 Iedarbināšana 7. Pirms iedarbināšanas 7 7. Brīvdienu režīms 3 7. Svarīgi norādījumi 5 5. Uzstādīšanas telpas izvēle 5. Pieslēgumu pārbaude Īpaši gadījumi 0 Pieslēgšana elektrotīklam. Elektrotīkla kabeļa pieslēgšana.

Heatronic pieslēgumi. Heatronic atvēršana. Karstā ūdens tvertnes pieslēgšana Mehāniskie ieregulējumi Izplešanās tvertnes tilpuma pārbaude Apkures sūkņa raksturlīknes mainīšana 3 8. Heatronic ieregulēšana Heatronic apkalpošana Maksimālās vai minimālās nominālās jaudas izvēle Apkures jauda Servisfunkcija.

A Karstā ūdens uzsildīšanas jauda Servisfunkcija. E Maksimālās turpgaitas temperatūras ieregulēšana Servisfunkcija. C Kanāla izmantojuma maiņa vienkanāla pulksteņslēdzī Servisfunkcija 5.

2. tipa diabēta slimnieku ārstēšana

C Statusa kontrolspuldzīte Servisfunkcija 7. A Karstā ūdens patēriņa pieteikuma aizture Servisfunkcija 9. Kontrolsaraksts apsekošanai un apkopei Apkopes un apsekošanas protokols Heatronic Apkures iekārtas darba spiediena ieregulēšana 5.

Drošības norādījumi Sajūtot gāzes smaku B Aizvērt gāzes krānu. B Atvērt logus. B Nelietot elektrības slēdžus. B Nodzēst atklātu liesmu. B Atrodoties ārpus ēkas, zvanīt gāzes avārijas dienestam un montāžas firmai. Sajūtot dūmgāzu smaku B Izslēgt iekārtu 7.

svara zuduma kontrolsaraksts pdf

B Atvērt logus un durvis. B Ziņot montāžas firmai. Uzstādīšana, pārbūve B Uzticiet veikt iekārtas uzstādīšanu un pārbūvi tikai specializētam uzņēmumam. B Dūmgāzu novadkanālu modificēšana nav atļauta. B No telpas gaisa atkarīgā darbības režīmā: nenoslēgt vai nesamazināt gaisa pieplūdes-nosūces ventilācijas atveres durvīs, logos un sienās. Iebūvējot blīvrāmju logus, nodrošināt degšanai nepieciešamā gaisa pieplūdi.

Galvas līdz kājām novērtējums: aizpildiet 12 soļu kontrolsarakstu

Simbolu izskaidrojums Drošības norādījumi tekstā iekrāsoti pelēkā krāsā un atzīmēti ar brīdinājuma trīsstūri. Signālvārdi apzīmē bīstamības pakāpi, kas rodas, ja netiek veikti kaitējumu novēršanas pasākumi. Uzmanību nozīmē, ka var rasties nelieli materiālie zaudējumi. Brīdinājums nozīmē, ka cilvēki var gūt nelielas traumas vai var rasties lieli materiālie zaudējumi.

svara zuduma kontrolsaraksts pdf

Bīstami nozīmē, ka cilvēks var gūt smagas traumas. Īpaši smagos gadījumos pat apdraud dzīvību. Ar šādu simbolu tekstā apzīmēti norādījumi. Tie ir atdalīti no pārējā teksta ar horizontālām līnijām.

svara zuduma kontrolsaraksts pdf

Norādījumi satur svarīgu informāciju gadījumos, kas nerada draudus cilvēkiem vai iekārtām. Apsekošana un apkope B Ieteikums lietotājam: noslēgt apkopes līgumu ar specializēto apkures sistēmu uzņēmumu, kas paredz ikgadēju iekārtas apsekošanu un nepieciešamo apkopi. B Iekārtas lietotājs ir atbildīgs par iekārtas drošību un atbilstību apkārtējās vides aizsardzības normām LR Vides aizsardzības likums.

B Izmantot tikai oriģinālās rezerves daļas! Sprādzienbīstami vai viegli uzliesmojoši materiāli B Iekārtas tiešā tuvumā nedrīkst izmantot vai uzglabāt viegli uzliesmojošus materiālus papīrs, šķīdinātāji, krāsas utt. Lietotāja informēšana B Informējiet lietotāju par iekārtas darbības principiem un ierādiet viņam tās apkalpošanu.

Tās var izmantot arī tikai kā apkures iekārtas bez karstā ūdens sagatavošanas. ZWC iekārtas ir kombinētas iekārtas apkurei un karstā ūdens sagatavošanai pēc caurplūdes principa. Paredzētais lietojumi Iekārtu atļauts iebūvēt tikai slēgtās karstā ūdens sagatavošanas-apkures sistēmās saskaņā ar EN Citi lietojuma veidi nav paredzēti. Ja iekārta nav izmantota atbilstoši paredzētajam lietojumam, iekārtas ražotājs nevar uzņemties atbildību pa bojājumiem, kas radušies no šādas izmantošanas. Šī iekārtas atbilstība EN prasībām ir pārbaudīta.

S00 Speciālais numurs Prod.

KĀ Es ZAUDĒJU 14kg? - Kristine

Piederumi Zemāk atrodams saraksts ar tipiskiem piederumiem šai apkures iekārtai. Pilnu pārskatu par visiem pieejamajiem piederumiem Jūs atradīsiet mūsu cenrādī. Manometrs svara zuduma kontrolsaraksts pdf Drošības vārsts apkures loks 8 Apkures sūknis 8.

Sūkņa apgriezienu skaita regulēšanas slēdzis 0 Izplešanās tvertne 7 Automātiskais atgaisotājs 9 Degļa vanna ar sprauslu turētāju 3 Jonizācijas kontroles elektrods 33 Aizdedzes elektrods 3 Temperatūras sensors turpgaitai 38 Uzpildīšanas krāns 43 Apkures turpgaita O 5 Gāzes armatūra 3 Regulēšanas skrūve maks. Dūmgāzu caurule. Degšanai nepieciešamā gaisa iesūkšana Ventilators 8 Diferenciālā spiediena starpības slēdzis 95 Iekārtas tipa uzlīme Plākšņu siltummainis 3.

Sūkņa apgriezienu skaita regulēšanas slēdzis 0 Izplešanās tvertne 7 Automātiskais atgaisotājs 9 Degļa vanna ar sprauslu turētāju 3 Jonizācijas kontroles elektrods 33 Aizdedzes elektrods 3 Temperatūras sensors turpgaitai 39 Plūsmas drošinātājs 43 Apkures turpgaita O 5 Gāzes armatūra 3 Regulēšanas skrūve maks. Degšanai nepieciešamā gaisa iesūkšana Ventilators 8 Diferenciālā spiediena starpības slēdzis 95 Iekārtas tipa uzlīme 3.

Aizdedzes transformators Katla bloka temperatūras ierobežotājs. V Frekvence Hz maks.

2. tipa diabēta slimnieku ārstēšana

B Pirms veikt darbus ar gāzi novājēšanu logotipi daļām, vienmēr aizvērt gāzes krānu! Uzstādīšanu, pieslēgšanu elektroapgādes tīklam, pieslēgšanu gāzes padevei, dūmgāzu kanālam, kā arī iedarbināšanu drīkst veikt sertificēts montāžas uzņēmums ar oficiālu atļauju. Svarīgi norādījumi Katla ūdens ietilpība nepārsniedz 0 litrus un atbilst Noteikumu par tvaika katliem.

Šī iemesla dēļ nav nepieciešama būvparauga apstiprināšana. B Pirms iekārtas uzstādīšanas jāsaņem gāzes piegādes uzņēmuma un dūmvadu tīrītāja atļauja.

Vaļējas apkures sistēmas Vaļējas apkures sistēmas jāpārbūvē par slēgtām sistēmām. Gravitācijas apkures sistēmas Iekārtu caur hidraulisko atdalītāju ar nogulsnējumu atdalītāju pieslēgt svara zuduma kontrolsaraksts pdf cauruļvadu tīklam. Cinkoti sildķermeņi un cauruļvadi Lai izvairītos no gāzu veidošanās, neizmantot cinkotus sildķermeņus un cauruļvadus.

Cukura diabēts izraisa diabētu

Telpas temperatūras vadīta regulatora izmantošana Vadošās telpas sildķermeņos nedrīkst iebūvēt termostatiskos vārstus. Tāpēc mēs iesakām atturēties no to izmantošanas. Plūsmas trokšņi Lai izvairītos no plūsmas trokšņiem, attālākajā sildķermenī nepieciešams iebūvēt pārplūdes vārstu vai, attiecīgi, divcauruļu apkures sistēmās - trīsvirzienu vārstu. Uzstādīšanas telpas izvēle Prasības uzstādīšanas telpai Iekārta nav piemērota uzstādīšanai ārpus iekštelpām.

Ievērot Vācijas gāzes un ūdens nozares uzņēmumu savienības Tehnisko noteikumu par gāzesvadiem un, sašķidrinātās gāzes iekārtām, Tehnisko noteikumu darbā ar sašķidrināto gāzi jaunākās redakcijas. B Iekārta ir neatkarīga no telpas gaisa un tai nav nepieciešama atsevišķa degšanai nepieciešamā gaisa pievadīšana uzstādīšanas telpā vai skapī.

Kopsavilkums

B Ievērot nacionālās likumdošanas normas. B Ievērot dūmgāzu piederumu montāžas instrukciju prasības attiecībā uz minimālajiem montāžas attālumiem. B Uzstādot iekārtu telpā, kur atrodas vanna vai duša: neviens iekārtas slēdzis vai regulators nedrīkst būt sasniedzamā attālumā no vannas vai dušas. Virsmas temperatūra Maksimālā virsmas temperatūra nepārsniedz 85 C. Atbilstoši Tehniskajiem noteikumiem par gāzesvadiem TRGI un Tehniskajiem noteikumiem darbā ar sašķidrināto gāzi TRF tāpēc nav nepieciešams veikt nekādus īpašus aizsardzības pasākumus saistībā ar degošiem būvmateriāliem un iebūvējamajām mēbelēm.

Ievērot valstī spēkā esošos noteikumus. Sašķidrinātās svara zuduma kontrolsaraksts pdf iekārtas zem zemes virsmas līmeņa Uzstādot iekārtu zem zemes virsmas līmeņa, iekārta atbilst Tehnisko noteikumu darbā ar sašķidrināto gāzi nodaļas prasībām. Mēs iesakām iebūvēt magnētisko vārstu nav piegādes komplektāpieslēdzams pie IUM. Tādējādi sašķidrinātā gāze tiek padota tikai tad, ja ir siltuma pieprasījums. Iebūvējot iekārtu skapī: B ievērot ventilācijas atveres un attālumus.

Ventilācijas atveres, iebūvējot iekārtu skapī Degšanai nepieciešamais gaiss Lai izvairītos no korozijas, degšanai nepieciešamajā gaisā nedrīkst būt ķīmiski agresīvu vielu. Par koroziju veicinošiem tiek uzskatīti halogēnogļūdeņraži, kas satur hlora vai fluora savienojumus.

Pie sienas stiprināms gāzes apkures katls CERACLASSEXCELLENCE

B Noņemt iepakojumu, ievērojot norādes uz iepakojuma. Uzstādīšana pie sienas B Sienai nav nepieciešama īpaša aizsardzība. Sienai jābūt gludai un ar pietiekamu nestspēju iekārtas svaram.

svara zuduma kontrolsaraksts pdf

B Nostiprināt pie sienas iekārtas dokumentācijas komplektā ietilpstošo montāžas šablo nu, ievērojot minimālos attālumus 0 mm no abām malām. B Atbilstoši montāžas šablonam izurbt caurumus ieskrūvējamajiem āķiem Ø 8 mm un montāžas platei. B Ja nepieciešams: sagatavot atveri sienā dūmgāzu piederumam.